Přijímání dětí

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021 - 22:

 

Spádové obvody

Dle platné legislativy jsou v naší zemi mateřské školy podle typu zřizovatele rozčleněny na mateřské školy spádové a nespádové. Ve "spádových" mateřských školách vzniká dítěti nárok na místo dle trvalého bydliště (spádu) a věku dítěte.
V nespádových mateřských školách, mezi které patří i naše církevní MŠ, tato krietria při přijímání dětí nehrají roli. Platí však, že ředitelka nespádové MŠ bude hlásit vedení spádové mateřské školy, že bylo dítě přijato do její mateřské školy,
a to v případě, že dítě bude daném roce  plnit povinnou předškolní docházku.

 

Přijímací řízení do MŠMB v roce 2021:

 

Na základě doporučení MŠMT ("Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/22") proběhne letos přijímací řízení do naší mateřské školy distančním způsobem, tedy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dětí, a to

ve dnech 3. - 7. května 2021

 

Přihlášku bude možné v těchto dnech podat

 • datovou schránkou - adresa datové schránky MŠ je uvkmjmi
 • emailem s elektronickým podpisem – e mail petra.skrdlikova(zavináč)milosrdni.cz
 • poštou na adresu MŠ (rozhodující je datum podání přihlášky na poště).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem
apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.

 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

 

Rodiče a zákonní zástupci odevzdají k rukám ředitelky MŠ

Jakékoli dotazy na téma zápisů směřujte ředitelce MŠ (viz Kontakty)

 

Kriteria k přijímacímu řízení:

(Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Milosrdných bratří v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, stanovuje zřizovatel školy spolu s ředitelkou školy.

Při přijímání dětí vychází ředitelka MŠ z těchto kritérií

1. Přednost má dítě, jehož rodiče nebo zákonní zástupci opakovaně projevují zájem o vzdělávání dítěte v MŠ Milosrdných bratří (v minulých letech již podali přihlášku) (4 body za každý rok, kdy podali přihlášku)

2. Přednost má dítě, jehož sourozenec se již v MŠ MB vzdělává  (3 body)

3. Přednost má dítě, jehož rodiče projevují aktivní zájem o témata vzdělávání
   a výchovy dětí (tento zájem lze doložit účastí rodiče dítěte na jakémkoli
   semináři na dané téma v MŠ Milosrdných bratří  - 2 body (seminář)

Pořadí dalších dětí bude stanoveno dle data narození od nejstaršího po nejmladšího.

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od tří let věku do začátku povinné školní docházky. Mateřská škola nenahrazuje výuku nábožeství, s křesťanskými hodnotami, symboly a životním stylem se však děti setkávají každodenně
a jsou v duchu křesťanských hodnot vychovávány. Mateřská škola je otevřena všem napříč denominacemi i dětem z nevěřících rodin, přesto však doporučujeme podání přihlášky do naší MŠ  v případě tolerance tohoto přístupu. Děkujeme.  

 

Zápis

Po ukončení sběru přihlášek bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ. Ředitelka školy bude o rozhodnutí informovat rodiče (zákonné zástupce) na základě informací uvedených v přihlášce, a to doručením písemného rozhodnutí, a to v nejkratším možném termínu (cca po 17.5.2021).

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné (dle § 34 a odst. 1 školského zákona) pro děti v předškolním ročníku.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:

- státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
- cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
- nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením

Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

 • vzděláváním v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku
 • individuálním vzdělávání dítěte
 • vzděláváním v přípravné třídě základní školy (OD 1.9.2017 se v nich mohou vzdělávat pouze děti s odkladem PŠD) nebo ve třídě přípravného stupně základní školy
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky

Dva poslední způsoby zákonní zástupci dítěte ředitelce MŠ pouze oznamují,
a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tzn. do konce května.

V případě, že bude dítě povinnou předškolní docházku plnit v naší církevní mateřské škole, je ředitelka školy toto plnění povinna oznámit spádové škole, kam dítě patří podle místa bydliště. Proto prosíme rodiče dětí s povinnou předšk. docházkou od 1.9.2019, aby si zjistili, která je jejich spádová škola a oznámili
to u zápisu.

Forma povinného předškolního vzdělávání v MŠ

 • pravidelná denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně
  (v naší škole probíhá v čase od 8:30 do 12:30 h)
 • podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti ve vzdělávání budou stanoveny ve školním řádu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co by dítě mělo zvládat před příchodem do MŠ?

 

Vzhledem k věkovému rozpětí přijímaných dětí uvádíme oblasti, ve kterých
je dobré rozvíjet kompetence dětí podle jejich individuálních možností ještě před vstupem
do mateřské školy:

Dítě by mělo zvládat

- obouvat a zouvat si papučky a boty (tkaničky zaváže učitelka, u předškoláků 
   předpokládáme samostatné zavazování)

-  poznat si své oblečení (doporučujeme zpočátku věci podepisovat)

-  oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (paní učitelka poskytuje podporu,
   ale dátě neobléká)

-  vydržet sedět při jídle u stolu

-  samo se najíst lžící, u starščích dětí i příborem

-  umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku

-  používat WC (pokud dítě používá pleny, doporučujeme zapsání
   do dětské skupiny, která v současné době

    nahrazuje "jesličky"

-  používat kapesník, vysmrkat se

-  zvládat chůzi po schodech

-  zvládat být nějaký čas bez maminky (školka by neměla být první zkušeností
   odloučení od rodičů,

    ještě před nástupem do MŠ doporučujeme, aby někdy spinkalo u babičky

-  nejpozději před vstupem do MŠ poslat dudlík do světa :-)

....a kromě toho jíst pomazánku, protože pomazánky jsou ve kterékoli školce
    v ČR "denním chlebem" :-)

 

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka