Platby

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

Zákonní zástupci nově přijatých dětí odevzdají po přijetí dítěte ke vzdělávání přihlášku ke stravování a vyzvednou si svůj variabilní symbol k bezhotovostní platbě stravného. Pro platbu úplaty za vzdělávání je variabilním symbolem rodné číslo dítěte.

Platby probíhají takto:

  • zálohy na stravování (účet MŠ Nádvorní) do 25. dne v měsíci na další měsíc
  • platby za úhradu za vzdělávání (na účet MŠ) do 15. dne stávajícího měsíce, pokud není s vedením školy dohodnuto jinak. .

Stravné neplaťte dohromady se školným, ale vždy zvlášť. Sourozenci mohou mít sloučeny platby školného v jednu platbu, stravné se platí u každého dítěte zvlášť s uvedením obou variabilních symbolů.

Od 1.1.2017 nepřijímáme platby v hotovosti.

Oba účty naleznete na stánce -   Kontakt

DOCHÁZKA

 

Úplata za předškolní vzdělávání činí pro rok 2021/22 - 1900 Kč měsíčně.
V příštím školním roce se v souvislosti se zvyšujícímí se náklady
na provoz zvýší na 2000 Kč. 

Stravné je stanoveno stravovacím řádem školní jídelny.  Složenky
s konkrétní částkou po odečtení neodebraných jídel jsou k vyzvednutí
v šatně MŠ na nástěnce v oranžové obálce.

 

pohádková kniha

00-titulka