GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Milosrdných bratří

MŠ Milosrdných bratří s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČO 032 69 205 (dále jen
„MŠ“) je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT.

Hlavním úkolem MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu
školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje
přitom v souladu s právními předpisy, zejména se školským zákonem
č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 14/2005, nařízením
EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Vzhledem k tomu,
že je Mateřská škola Milosrdných bratří také akreditovanou vzdělávací institucí,
další činností školy jsou vzdělávací semináře a kurzy pro rodiče, pedagogické
pracovníky a další zájemce o téma výchovy a vzdělávání dětí.

Kontaktní e-mail v oblasti GDPR je sekretariat(zavináč)milosrdni.cz, v oblasti
řešení ochrany osobních údajů je v MŠ Milosrdných bratří pověřencem
Mgr. Tomáš Skácel.

 

Zpracování osobních údajů Vašeho dítěte

MŠ bude zpracovávat identifikační údaje Vašeho dítěte. Identifikačními údaji
se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum
narození), místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost.
Zpracování těchto údajů je nezbytné zejména pro potřeby přijímacího řízení
k předškolnímu vzdělávání a pro vedení školní matriky.


Zpracování údajů o zdravotním stavu

MŠ bude zpracovávat informace týkající se zdravotního stavu dítěte pro účely
přijímacího řízení, a to do jeho ukončení. U dětí přijatých ke vzdělávání bude
MŠ informace zpracovávat po dobu docházky dítěte do MŠ.


Zpracování osobních údajů zákonných zástupců dítěte

MŠ bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte
pro účely plnění zákonných povinností, které se na MŠ vztahují a také z důvodu
oprávněného zájmu MŠ, zákonných zástupců a dítěte.

Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu. Kontaktními údaji se rozumí zejména korespondenční adresa,
telefon, e-mail apod.


Zpracování osobních údajů třetích osob

Pokud MŠ poskytnete osobní údaje třetích osob, máte povinnost tyto osoby informovat o zpracování jejich osobních údajů. Poskytnete-li MŠ osobní údaje třetích osob – nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním mají dotčené osoby právo vznést námitku. V takovém případě je MŠ povinna tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření Vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

 

Zpracování osobních údajů účastníků kurzů

U pedagogických pracovníků bude mateřská škola zpracovávat údaje potřebné
k vydání osvědčení o absolvování vzdělávání (jméno, příjmení, datum a místo
narození), informace pro potřebu kontaktu (e mailový kontakt, telefon)
a informace potřebné z hlediska účetnictví.


Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

V rámci předškolní vzdělávací a výchovné činnosti MŠ zpracovává některé osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu, a to na základě plnění právní povinnosti, z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ostatní údaje zpracovává pouze po předchozím výslovném souhlasu.


Kdo osobní údaje zpracovává?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává MŠ jako správce. To znamená,
že MŠ stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování
a odpovídá za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů MŠ může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na její pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména:

 • Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří - zřizovatel mateřské školy,
 • externí zpracovatel účetnictví,
 • poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě,
  kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.

Zpracovávané osobní údaje je MŠ povinna předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají.


Z jakých zdrojů osobní údaje MŠ získává?

Osobní údaje MŠ získává pouze od zákonných zástupců dětí.


Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů MŠ nepoužívá automatizované rozhodování.


Práva v oblasti ochrany osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo být informován jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a za jakým účelem.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Žádost vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá ředitelka. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle vnitřní směrnice,
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), který provádí nezávislou kontrolu ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů,
 • skartování již nepotřebných údajů,
 • zachovávání mlčenlivost o údajích,
 • neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail sekretariat(zavinac)milosrdni.cz.

pohádková kniha

00-titulka