Filosofie a koncepce vzdělávání

 

Mateřská škola Milosrdných bratří vznikla k 1.9.2014 a jejím zřizovatelem
je Konvent Hospitálského řádu sv.Jana z Boha - Milosrdných bratří.

Ideje MŠ Milosrdných bratří

Ideje práce s dětmi vycházejí z idejí Řádu milosrdných bratří. Je jimi snaha 
pomáhat všem, kteří to potřebují včetně těch, kteří pomoc potřebují 
nejvíce. V životě mateřské školy se tyto vize promítají v principu inkluze, 
tedy  v realizaci spravedlivých podmínek pro všechny děti a v propagaci úcty 
a respektu k člověku a potřeby vzájemné podpory a pomoci. Mateřská škola 
stojí na křesťanských hodnotách, není ale alternativou výuky náboženství 
a je přístupná všem rodinám napříč náboženskému vyznání.

Metody a východiska práce s dětmi

V práci s dítětem vycházíme ze stupně vývoje, na kterém se právě nachází, 
z jeho potřeb a možností. Metody naší práce stojí na budování bezpečí, jistoty, 
radosti a možnostech růstu, dozrávání a učení se novým věcem o sobě
i o světě. Z pedagogických principů využíváme prvků Montessori pedagogiky. 
Z psychologického hlediska stojí práce s dětmi na konceptu „pevného objetí 
jako životní formy“ J. Prekopové, konceptu pěti jazyků lásky G.Chapmanna 
a R. Campbella, teorii citové vazby J. Bowlbyho a M. Ainsworthové 
a teorii sociálního učení.

Důraz je kladen na:

  • Individuální přístup k jednotlivým dětem
  • jejich bezpodménečné přijetí 
  • Připravené prostředí a multisensoriální přístup
  • Rozvoj komunikačních a sociálních kompetencí
  • Rozvoj vnitřních kvalit dítěte
  • Situační učení
  • Spolupráci s rodiči

Povídání na téma Zvykání ve školce s ředitelkou MŠ Petrou Škrdlíkovou z října 2019

pohádková kniha

00-titulka

001502