Přijímání dětí

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2019 - 20:

 

Stanovení podmínek - Stanovení podmínek.pdf

 

Spádové obvody

Dle nově platné legiskativy jsou v naší zemi mateřské školy podle typu zřizovatele rozčleněny na mateřské školy spádové a nespádové. Ve "spádových" mateřských školách vzniká dítěti nárok na místo dle trvalého bydliště (spádu) a věku dítěte. V nespádových mateřských školách, mezi které patří i naše církevní MŠ, tato krietria při přijímání dětí nehrají roli. Platí však, že ředitelka nespádové MŠ bude hlásit vedení spádové mateřské školy, že bylo dítě přijato do její mateřské školy, a to v případě, že dítě bude daném roce  plnit povinnou předškolní docházku.

 

Den otevřených dveří

Pro zájemce o vzdělávání dítěte v naší mateřské škole vypisuje ředitelka školy dva termíny pro možnou prohlídku prostor a pro zodpovězení dotazů souvisejících se vzděláváním dětí, a to dne 2.4. 2019 a 16.4. 2019, a to vždy od 17 do 18 hodin. V případě zájmu o návštěvu školky prosíme (z organizačních důvodů)  o rezervaci termínu předem. Děkujeme!

 

Výdej přihlášek k předškolnímu vzdělávání

Přihlášku do naší mateřské školy si budete moci stáhnout na našich stránkách 
nebo si ji můžete vyzvednout osobně od 1.4. do 30.4. 2019 v konventní lékárně na ulici Vídeňská 7..
K předškolnímu vzdělávání budeme v příštím roce nabízet pravděpodobně 4 místa
v celodenním režimu. Vzhledem k naplnění zákonné kapacity, která je stanovena v souvislosti s počtem dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v jedné třídě, nebude možné v letošním roce přijmout dítě do společného vzdělávání. Ve věci zákonného očkování dětí je možné přijmout dítě bez očkování pouze v případě, kdy bude dítě plnit v následujícím školním roce povinnou předškolní docházku.

Stanovení podmínek - připravuje se

Žádost o přijetí détěte do MŠ MB - 2019

Vyjádření lékaře_příloha k žádosti o přijetí.pdf

Při zápise je třeba odevzdat oba dokumenty současně.

Kriteria k přijímacímu řízení:

(Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Milosrdných bratří v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, stanovuje zřizovatel školy spolu s ředitelkou školy.

Při přijímání dětí vychází ředitelka MŠ z těchto kritérií

1. Přednost má dítě, jehož rodiče nebo zákonní zástupci opakovaně projevují zájem o vzdělávání dítěte v MŠ Milosrdných bratří (v minulých letech již podali přihlášku) (4 body za každý rok, kdy podali přihlášku)

2. Přednost má dítě, jehož sourozenec se již v MŠ MB vzdělává  (3 body)

3. Přednost má dítě, jehož rodiče projevují aktivní zájem o témata vzdělávání a výchovy dětí (tento zájem lze doložit účastí rodiče dítěte na jakémkoli semináři na dané téma v MŠ Milosrdných bratří  - 2 body (seminář)

Pořadí dalších dětí bude stanoveno dle data narození od nejstaršího po nejmladšího.

Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od tří let věku do začátku povinné školní docházky. Mateřská škola nenahrazuje výuku nábožeství, s křesťanskými hodnotami, symboly a životním stylem se však děti setkávají každodenně a jsou v duchu křesťanských hodnot vychovávány. Mateřská škola je otevřena všem napříč denominacemi i dětem z nevěřících rodin, přesto však doporučujeme podání přihlášky do naší MŠ  v případě tolerance tohoto přístupu. Děkujeme.  

 

Sběr přihlášek

Sběr přihlášek proběhne 2. května 2018 v čase od 16:30 do 18:30 h
                                        

Důležité informace ke sběru přihlášek:

V den výběru přihlášek je třeba ředitelce školy předložit

-  řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře (bez něj je přihláška neplatná),
-  rodný list dítěte,
-  svůj občanský průkaz,
-  přehled seminářů, kterých se rodiče dítěte nebo zákonní zástupci dítěte v naší škole zúčastnili.

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v listinné podobě.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení z přijímacího řízení!

Zápis

Po ukončení sběru přihlášek bude rozhodnuto o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ. Ředitelka školy bude o rozhodnutí informovat rodiče (zákonné zástupce) na základě informací uvedených v přihlášce, a to doručením písemného rozhodnutí, a to v nejkratším možném termínu. Bližší informace dostanou zájemci o vzdělávání v MŠ při sběru přihlášek.

 

Povinné předškolní vzdělávání

 

Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání povinné (dle § 34 a odst. 1 školského zákona) pro děti v předškolním ročníku.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:

- státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
- cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
- nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením

Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání:

  • vzděláváním v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku
  • individuálním vzdělávání dítěte
  • vzděláváním v přípravné třídě základní školy (OD 1.9.2017 se v nich mohou vzdělávat pouze děti s odkladem PŠD) nebo ve třídě přípravného stupně základní školy
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky

Dva poslední způsoby zákonní zástupci dítěte ředitelce MŠ pouze oznamují, a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tzn. do konce května.

V případě, že bude dítě povinnou předškolní docházku plnit v naší církevní mateřské škole, je ředitelka školy toto plnění povinna oznámit spádové škole, kam dítě patří podle místa bydliště. Proto prosíme rodiče dětí s povinnou předšk. docházkou od 1.9.2019, aby si zjistili, která je jejich spádová škola a oznámili to u zápisu.

Forma povinného předškolního vzdělávání v MŠ

  • pravidelná denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně (v naší škole bude probíhat v čase od 8:30 do 12:30 h)
  • podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti ve vzdělávání budou stanooveny ve školním řádu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co by dítě mělo zvládat před příchodem do MŠ?

 

Vzhledem k věkovému rozpětí přijímaných dětí uvádíme oblasti, ve kterých
je dobré rozvíjet děti podle jejich individuálních potřeb ještě před vstupem
do mateřské školy:

- obouvat a zouvat papučky a boty (tkaničky zaváže učitelka, u předškoláků
   je vyžadováno samostatné zavazování tkaniček)

-  poznat si své oblečení (vše by mělo být podepsané)

-  oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka připraví, nasměruje,
   pomůže, ale dítě by se mělo snažit)

-  vydržet sedět při jídle u stolu

-  samo se najíst lžící (příbor je vyžadován u předškoláků)

-  umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku

-  používat WC – včas si dojít, utírat si zadeček nebo si říct o pomoc
   (pleny jsou nepřípustné)

-  používat kapesník, vysmrkat se

-  zvládat chůzi po schodech

-  nejpozději před vstupem do MŠ poslat dudlík do světa :-)

 

 

 

 

 

pohádková kniha

00-titulka