Filosofie a koncepce vzdělávání

 

Mateřská škola Milosrdných bratří vznikla k 1.9.2014 a jejím zřizovatelem
je Konvent Hospitálského řádu sv.Jana z Boha - Milosrdných bratří. Mateřská 
škola vznikla transformací Klubu Benjamínek, který mohly využívat 
rodiny v souvislosti s péčí o své děti v r.2012 - 13. 

Ideje MŠ Milosrdných bratří

Ideje práce s dětmi vycházejí z idejí Řádu milosrdných bratří. Je jimi snaha 
pomáhat všem, kteří to potřebují včetně těch, kteří pomoc potřebují 
nejvíce. V životě mateřské školy se tyto vize promítají v principu inkluze, 
tedy  v realizaci spravedlivých podmínek pro všechny děti a v propagaci úcty 
a respektu k člověku a potřeby vzájemné podpory a pomoci. Mateřská škola 
stojí na křesťanských hodnotách, není ale alternativou výuky náboženství 
a je přístupná všem rodinám napříč náboženskému vyznání.

Metody a východiska práce s dětmi

V práci s dítětem vycházíme ze stupně vývoje, na kterém se právě nachází, 
z jeho potřeb a možností. Metody naší práce stojí na budování bezpečí, jistoty, 
radosti a možnostech růstu, dozrávání a učení se novým věcem o sobě
i o světě. Z pedagogických principů využíváme prvků Montessori pedagogiky. 
Z psychologického hlediska stojí práce s dětmi na konceptu „pevného objetí 
jako životní formy“ J. Prekopové, konceptu pěti jazyků lásky G.Chapmanna 
a R. Campbella, teorii citové vazby J. Bowlbyho a M. Ainsworthové 
a teorii sociálního učení.

Důraz je kladen na:

 • Individuální přístup k jednotlivým dětem
 • Poskytnutí láskyplného a bezpodmínečného přijetí dítěte
 • Jazykové kompetence dětí (komunikace v rodném jazyce coby předpoklad 
  pro rozvoj myšlení, tvořivosti, sebepřijetí a dalšího učení). Rozvoj jazykových 
  kompetencí dítěte je posílen přítomností logopedické asistentky.
 • Rozvoj psychomotoriky jakožto základu zdravého vývoje osobnosti
 • Hudebnost a rytmicitu, tvořivost a vytrvalost
 • Budování úcty a respektu k člověku
 • Multisensoriální přístup (využití prvků Montessori pedagogiky)
 • Tvořivost skrze výtvarné činnosti

Povídání o MŠ v Českém rozhlase Brno -  Apetýt o školce

Ohodnoťte nás!

nalepka_online_big